Djurplankton-samhället i Bolmen 2010


Sammanfattning

Sammanfattningen från utredningen ”Djurplankton-samhället i Bolmen 2010”.

Bedömning av djurplanktonsamhället i Bolmen 2010.Det finns indikationer på miljöförändringar i Bolmen. De senaste decennierna har sikt- djupet minskat och enligt recipientkontrollens undersökningar domineras växtplankton- samhället tidvis av den slembildande algen Gonyostomum semen.

Detta har skapat en oro för effekter på bl.a. djurplanktonsamhället och i förlängningen även på Bolmens fiskproduktion.

Daphnia cristata en av tre Daphnia-arter i Bolmen

Daphnia cristata en av tre Daphnia-arter i Bolmen

På uppdrag av Bolmens Fiskevårdsområdesförening har Medins Biologi AB därför genomfört provtagning och analys av kvantitativa djurplanktonprover från Norra och Södra Bolmen i augusti 2010.

Dessutom har vi analyserat håvprover som samlats in i andra sammanhang för att undersöka om det skett förändringar i sjöns djur- planktonsamhälle de senaste åren. Vi bilägger även en sammanställning av vilka tidigare kända djurplankton-undersökningar som genomförts i Bolmen.

I proverna från augusti 2010 var artrikedomen bland djurplankton normal och likvärdig i Norra och Södra Bolmen. Däremot skilde sig tätheten något mellan lokalerna. Vissa småvuxna kräftdjur var vanligare vid provpunkten i Norra Bolmen, med dominans av näringsindikatorn Chydorus sphaericus, vilket antyder att näringstillgången är något högre där än i Södra Bolmen.

Exempel på hjuldjur i Bolmen (Keratella cochleari)

Exempel på hjuldjur i Bolmen (Keratella cochleari)

Djurplanktonantalet vid Bolmens båda provpunkter avvi- ker dock inte på något anmärkningsvärt sätt jämfört med andra sjöar i södra Sverige, men mängden hinnkräftorvar relativt liten i Södra Bolmen.

Vi kan inte belägga några påtagliga förändringar under de senaste fem åren men en jäm- förelse med prover insamlade av Fiskeriverket 1998 antyder förändringar bland hinn– och hoppkräftorna. Bland arter som kan ha ökat finns framför allt hinnkraäftan Chydorus sphaericus i Norra Bolmen. Bland arter som tidigare rapporterats men som helt sakna- des i årets prover märks hinnkräftan Limnosida frontosa och hoppkraäftan Eurytemora lacustris. Den storvuxna Daphnia galeata är eventuellt inte lika vanlig längre.

Hoppkräftorna Thermocyclops oithonoides.

Hoppkräftorna Thermocyclops oithonoides.

Det finns således indikationer på att djurplankton-samhället nu domineras mer av små kräftdjursar- ter än för 10-15 år. Förändringarna kan tyda på att pre-dationstrycket från planktonätan- de fisk nu är mer påtagligt eller att det skett andra förändringar i näringsväven som på- verkat djurplanktonsamhället.

Det pågick en omfattande och gedigen insamling av kvantitativa data om Bolmens djur- plankton från mitten av 1960-talet och fram till ca 1985. En samman-ställning och analys av den informationen skulle vara värdefull för att bedöma dagens miljösituation i Bol- men.


(Ur sammanfattningen till:  ”Bedömning av djurplanktonsamhället i Bolmen” Resultat från en provtagning i augusti 2010 samt från några tidigare undersökningar).

Diagram jämförelse – Hjuldjur/Hoppkräftor/Hinnkräftor

Jämförelse förekomst av Hjuldjur/Hoppkräftor/Hinnkräftor i Norra/Södra Bolmen/Algunnen/Vidöstern.

Hjuldjur - Norra/Södra Bolmen/Algunnen/Vidöstern (diagram).

Hjuldjur – Norra/Södra Bolmen/Algunnen/Vidöstern (diagram).

Hinnkräftor Norra/Södra Bolmen/Algunnen/Vidöstern (diagram).

Hinnkräftor Norra/Södra Bolmen/Algunnen/Vidöstern (diagram).

Hoppkräftor Norra/Södra Bolmen/Algunnen/Vidöstern (diagram).

Hoppkräftor Norra/Södra Bolmen/Algunnen/Vidöstern (diagram).

Ladda ner utredningen

Om du är intresserad av hela utredningen finns den att ladda ner här (pdf-format).


Comments are closed.