Sammanfattning

Sammanfattningen från utredningen "Djurplankton-samhället i Bolmen 2010".

Bedömning av djurplanktonsamhället i Bolmen 2010.Det finns indikationer på miljöförändringar i Bolmen. De senaste decennierna har sikt- djupet minskat och enligt recipientkontrollens undersökningar domineras växtplankton- samhället tidvis av den slembildande algen Gonyostomum semen.

Detta har skapat en oro för effekter på bl.a. djurplanktonsamhället och i förlängningen även på Bolmens fiskproduktion.

På uppdrag av Bolmens Fiskevårdsområdesförening har Medins Biologi AB därför genomfört provtagning och analys av kvantitativa djurplanktonprover från Norra och Södra Bolmen i augusti 2010.

Dessutom har vi analyserat håvprover som samlats in i andra sammanhang för att undersöka om det skett förändringar i sjöns djur- planktonsamhälle de senaste åren. Vi bilägger även en sammanställning av vilka tidigare kända djurplankton-undersökningar som genomförts i Bolmen.

I proverna från augusti 2010 var artrikedomen bland djurplankton normal och likvärdig i Norra och Södra Bolmen. Däremot skilde sig tätheten något mellan lokalerna. Vissa småvuxna kräftdjur var vanligare vid provpunkten i Norra Bolmen, med dominans av näringsindikatorn Chydorus sphaericus, vilket antyder att näringstillgången är något högre där än i Södra Bolmen.

Djurplanktonantalet vid Bolmens båda provpunkter avviker dock inte på något anmärkningsvärt sätt jämfört med andra sjöar i södra Sverige, men mängden hinnkräftorvar relativt liten i Södra Bolmen.

Vi kan inte belägga några påtagliga förändringar under de senaste fem åren men en jäm- förelse med prover insamlade av Fiskeriverket 1998 antyder förändringar bland hinn- och hoppkräftorna. Bland arter som kan ha ökat finns framför allt hinnkraäftan Chydorus sphaericus i Norra Bolmen. Bland arter som tidigare rapporterats men som helt sakna- des i årets prover märks hinnkräftan Limnosida frontosa och hoppkraäftan Eurytemora lacustris. Den storvuxna Daphnia galeata är eventuellt inte lika vanlig längre

Det finns således indikationer på att djurplankton-samhället nu domineras mer av små kräftdjursar- ter än för 10-15 år. Förändringarna kan tyda på att pre-dationstrycket från planktonätan- de fisk nu är mer påtagligt eller att det skett andra förändringar i näringsväven som på- verkat djurplanktonsamhället.

Det pågick en omfattande och gedigen insamling av kvantitativa data om Bolmens djur- plankton från mitten av 1960-talet och fram till ca 1985. En samman-ställning och analys av den informationen skulle vara värdefull för att bedöma dagens miljösituation i Bol- men.


(Ur sammanfattningen till:  "Bedömning av djurplanktonsamhället i Bolmen" Resultat från en provtagning i augusti 2010 samt från några tidigare undersökningar).