Sammanfattning

Sammanfattningen från utredningen "Djurplankton-samhället i Bolmen 2010".

Bedömning av djurplanktonsamhället i Bolmen 2010.Det finns indikationer på miljöförändringar i Bolmen. De senaste decennierna har siktdjupet minskat och enligt recipientkontrollens undersökningar domineras växtplanktonsamhället tidvis av den slembildande algen Gonyostomum semen.

Detta har skapat en oro för effekter på bl.a. djurplanktonsamhället och i förlängningen även på Bolmens fiskproduktion.

På uppdrag av Bolmens Fiskevårdsområdesförening har Medins Biologi AB därför genomfört provtagning och analys av kvantitativa djurplanktonprover från norra och södra Bolmen i augusti 2010.

Dessutom har vi analyserat håvprover som samlats in i andra sammanhang för att undersöka om det skett förändringar i sjöns djurplanktonsamhälle de senaste åren. Vi bilägger även en sammanställning av vilka tidigare kända djurplanktonundersökningar som genomförts i Bolmen.

I proverna från augusti 2010 var artrikedomen bland djurplankton normal och likvärdig i Norra och Södra Bolmen. Däremot skilde sig tätheten något mellan lokalerna. Vissa småvuxna kräftdjur var vanligare vid provpunkten i Norra Bolmen, med dominans av näringsindikatorn Chydorus sphaericus, vilket antyder att näringstillgången är något högre där än i Södra Bolmen.

Djurplanktonantalet vid Bolmens båda provpunkter avviker dock inte på något anmärkningsvärt sätt jämfört med andra sjöar i södra Sverige, men mängden hinnkräftor var relativt liten i Södra Bolmen.

Vi kan inte belägga några påtagliga förändringar under de senaste fem åren men en jäm- förelse med prover insamlade av Fiskeriverket 1998 antyder förändringar bland hinn- och hoppkräftorna. Bland arter som kan ha ökat finns framför allt hinnkraäftan Chydorus sphaericus i Norra Bolmen. Bland arter som tidigare rapporterats men som helt saknades i årets prover märks hinnkräftan Limnosida frontosa och hoppkraäftan Eurytemora lacustris. Den storvuxna Daphnia galeata är eventuellt inte lika vanlig längre

Det finns således indikationer på att djurplanktonsamhället nu domineras mer av små kräftdjursarter än för 10-15 år sedan. Förändringarna kan tyda på att predationstrycket från planktonätande fisk nu är mer påtagligt eller att det skett andra förändringar i näringsväven som påverkat djurplanktonsamhället.

Det pågick en omfattande och gedigen insamling av kvantitativa data om Bolmens djur- plankton från mitten av 1960-talet och fram till ca 1985. En sammanställning och analys av den informationen skulle vara värdefull för att bedöma dagens miljösituation i Bolmen.


(Ur sammanfattningen till:  "Bedömning av djurplanktonsamhället i Bolmen" Resultat från en provtagning i augusti 2010 samt från några tidigare undersökningar).