Fiskeregler Bolmens FVOF

1. Bolmens FVOF begränsningsområde
1.1 Gränsen är i Storån vid kvarnen Slättö.
1.2 Önne å går gränsen vid bron på allmänna vägen Unnaryd-Odensjö.
1.3  I utloppet Bolmån är gränsen i kraftverket vid Skeen.
1.4 I övrigt så är gränsen vid respektive vattendrags utlopp i Bolmen.

2. Generella regler för alla kategorier

2.1 På öring är det minimikrav på 50 cm.
2.2 Fiskeförbud i Önne å, hela året.
2.3 Fiskeförbud i Storån. Från den 15 april till den 15 juni.
2.4 Riktat fiske mot sik och siklöja är förbjudet.

3. Fiskevattenägarnas fiske

3.1 Medlem får utöva sin fiskerätt inom det fiskevattnet som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt stämman beslutar. Det finns i varje skötselområde kartmaterial över skifteslagen och ägarförteckning över fastigheterna.

3.2 Fiskerätt på samfällt vatten kan inte överföras, utlånas eller arrenderas till annan utan att samtliga i samfälligheten skriftligt medgivit detta. Aktuellt skötselområde ska skriftligt underrättas i de här fallen.

3.3 Medlem har efter beslut på stämman rätt att inom hela fiskevårdsområdet bedriva sådant fiske som enligt § 6 i stadgarna får upplåtas till allmänheten. Fiskerättsägare ska då följa de regler som gäller för allmänhetens fiske enligt punkt 4.

3.4 Fiskerättsägarens maka/make, sambo äger också rätt att fiska på fiskerättsägarens fiskerätt. Detta gäller även barn som är mantalsskrivna på samma fastighet som fiskerättsägaren. Denna kategori enligt 3.4 har även rätt till fiske enligt punkt 3.3.

3.5  Föräldrar som avyttrat fastigheten till barn eller barnbarn och som bor kvar på fastigheten eller närliggande ort äger också rätt att fiska på fiskerättsägarens fiskerätt.

3.6 Fiskerättsägare har rätt till att bjuda gäster till fiske på det egna fiskevattnet. Fiskerättsägaren ska då vara närvarande vid fisket.

3.7 Alla redskap ska vara märkta. Nätkoppel längre än 200 m ska vara utmärkta med minst 3 st bojar. Längre än 300 m 4 bojar o.s.v. Redskapen skall vara märkta med ägarens namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer.

3.8 Nät ska vittjas minst 3 gånger per vecka eller tätare om temperatur eller väder så kräver. Andra fasta redskap (ryssja, mjärde, bottengarn) ska vittjas minst en gång per vecka. Bottengarn ska tas upp eller ligga nedfällda på botten under perioder då fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt.

3.9 Största maskstorlek på nät är 70 mm.
3.10 Fiskerättsinnehavare har skyldighet att kunna styrka sin fiskerätt.
3.11 Fångad mink betalas med 300 kr. Utbetalning görs av skötselområdenas kassörer.

4. Allmänhetens fiske

4.1 Bolmens Fvof upplåter fiske till allmänheten genom att sälja fiskekort. För 2015 gäller följande kortpriser.
4.1.1 Dagskort 100 kr
4.1.2 Veckokort 300 kr
4.1.3 Månadskort 400 kr
4.1.4 Årskort 600 kr
4.1.5 Familjekort 800 kr
4.1.6 Metartävling. 20 kr per person och dag.
4.1.7 Företagskort 2 400 kr
4.2 Fiskekort enligt 4.1.1–4.1.4 är personliga och kan inte överlåtas till annan person.
4.3 Fiske får inte ske i närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till skada.

4.4 Fiskekortet berättigar till fiske i sjön Bolmen enligt gällande bestämmelser med enbart handredskapsfiske så som mete, pimpel, kastspö, flugspö, och drag/trolling. Max två redskap (linor eller beten) per kort.

4.5 Fiskekortet alternativt I-fiske kontrollnummer ska alltid medföras på fisketuren och kunna uppvisas på begäran för polis eller fisketillsyningsman. Vid kontroll av fiskekort ska redskapen tas upp i syfte att underlätta kontrollen.

4.6 Ungdomar upp t.o.m. 18 års ålder fiskar utan fiskekort, men med samma regelverk som gäller kortköpare under punkt 4.

4.7 Förutsättningar för familjekortet ska gälla är att alla personerna är mantalsskrivna på samma adress som kortköparen. Det ska även på kortet skrivas namnen på alla personer som har rätt att fiska på kortet.

4.8 För familjekortet gäller max två st linor eller beten per fiskare.
4.9 Längsta mått på gös är 75 cm. Fångad gös med högre mått ska återinsättas.
4.10 Återutsättning på gös ”catch and release” får inte göras på gös under 75 cm.
4.11 Fångstbegränsning på gös 10 st per kort och dag. De 10 först fångade. 
4.12 Handredskapsfiske får inte ske på djupare vatten än 10 m.
4.13 Angeldon är endast tillåtet på isbelagt vatten. Max 10 st angeldon per kort.
4.14 Metartävling gäller endast för metspö eller pimpel och minst 10 personer.
4.15 Företagskortet består av 4 st plastade kort. Det utfärdas bara av styrelsens kassör.

5. Kontrollavgifter

5.1 Överträdelse enligt punkt 2.1- 2.4 och 4.4 ger kontrollavgift 2 000 kr.