Fiskeregler Bolmens FVOF 2016 - 18

1. Bolmens FVOF begränsningsområde
1.1 Gränsen är i Storån vid kvarnen Slättö.
1.2 Önne å går gränsen vid bron på allmänna vägen Unnaryd-Odensjö.
1.3  I utloppet Bolmån är gränsen i kraftverket vid Skeen.
1.4 I övrigt så är gränsen vid respektive vattendrags utlopp i Bolmen.

2. Generella regler för alla kategorier.

2.1 På öring är det minimi krav på 50 cm.
2.2 Fiskeförbud i Önne å, hela året.
2.3 Fiskeförbud i Storån. Från den 15 april till den 15 juni.
2.4 Riktat fiske mot sik och siklöja är förbjudet.

3. Fiskevattenägarnas fiske.

3.1 Medlem får utöva sin fiskerätt inom det fiskevattnet som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt stämman beslutar. Det finns i varje skötselområdekartmaterial över skifteslagen och ägarförteckning över fastigheterna.

3.2 Fiskerätt på samfällt vatten kan inte överföras, utlånas eller arrenderas till annan utan att samtliga i samfälligheten skriftligt medgivit detta. Aktuellt skötselområde skall skriftligt underrättas i de här fallen.

3.3 Medlem har efter beslut på stämman rätt att inom hela fiskevårdsområdet bedriva sådant fiske som enligt § 6 i stadgarna får upplåtas till allmänheten. Fiskerättsägare skall då följa de regler som gäller för allmänhetens fiske enligt punkt 4.

3.4 Fiskerättsägarens maka/make, sambo äger också rätt att fiska på fiskerättsägarens fiskerätt. Detta gäller även barn som är mantalsskrivna på samma fastighet som fiskerättsägaren. Denna kategori enligt 3.4 har även rätt till fiske enligt punkt 3.3.

3.5  Föräldrar som avyttrat fastigheten till barn eller barnbarn och som bor kvar på fastigheten eller närliggande ort äger också rätt att fiska på fiskerättsägarens fiskerätt.

3.6 Fiskerättsägare har rätt till att bjuda gäster till fiske på det egna fiskevattnet. Fiskerättsägaren skall då vara närvarande vid fisket.

3.7 Alla redskap skall vara märkta. Nätkoppel längre än 200 m skall vara utmärkta med minst 3 st. bojar. Längre än 300 m 4 bojar o.s.v. Redskapen skall vara märkta med ägarens namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer.

3.8 Nät skall vittjas minst 3 gånger per vecka eller tätare om temperatur eller väder så kräver. Andra fasta redskap (ryssja, mjärde, bottengarn) skall vittjas minst en gång per vecka. Bottengarn skall tas upp eller ligga nedfällda på botten under perioder då fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt.

3.9 Största maskstorlek på nät är 70mm.
3.10 Fiskerättsinnehavare har skyldighet att kunna styrka sin fiskerätt.
3.11 Fångad mink betalas med 100 sek. Utbetalning görs av skötselområdenas kassörer.

4. Allmänhetens fiske

4.1 Bolmens Fvof upplåter fiske till allmänheten genom att sälja fiskekort. För 2015 gäller följande kortpriser.
4.1.1 Dagskort 100 Sek
4.1.2 Veckokort 300 Sek
4.1.3 Månadskort 400 Sek
4.1.4 Årskort 600 Sek
4.1.5 Familjekort 800 Sek
4.1.6 Metartävling. 20 Sek per person och dag.
4.1.7 Företagskort 2400 Sek
4.2 Fiskekort enligt 4.1.1–4.1.4 är personliga och kan inte överlåtas till annan person.
4.3 Fiske får inte ske i närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till skada.

4.4 Fiskekortet berättigar till fiske i sjön Bolmen enligt gällande bestämmelser med enbarthandredskapsfiske så som mete, pimpel, kastspö, flugspö, och drag/trolling. Max två redskap (linor eller beten) per kort.

4.5 Fiskekortet alternativt I-fiske kontrollnummer skall alltid medföras på fisketuren och kunna uppvisas på begäran för polis eller fisketillsyningsman. Vid kontroll av fiskekort skall redskapen tas upp i syfte att underlätta kontrollen.

4.6 Ungdomar upp t.o.m. 16 årsålder fiskar utan fiskekort, men med samma regelverk som gäller kortköpare under punkt 4.

4.7 Förutsättningar för familjekortet skall gälla är att alla personerna är mantalsskrivna på samma adress som kortköparen. Det skall även på kortet skrivas namnen på alla personerna som har rätt att fiska på kortet.

4.8 För familjekortet gäller max två st. linor eller beten per fiskare.
4.9 Längsta mått på gös är 75 cm. Fångad gös med högre mått skall återinsättas.
4.10 Återutsättning på gös ”catch and release” får inte göras på gös under 75 cm.
4.11 Fångstbegränsning på gös 10 st. per kort och dag. De 10 först fångade. 
4.12 Handredskapsfiske får inte ske på djupare vatten än 10 m.
4.13 Angeldon är endast tillåtet på isbelagt vatten. Max 10 st. angeldon per kort.
4.14 Metartävling gäller endast för metspö eller pimpel och minst 10 personer.
4.15 Företagskortet består av 4 st. plastade kort. Det utfärdas bara av styrelsens kassör.

5. Kontrollavgifter

5.1 Överträdelse enligt punkt 2.1- 2.4 och 4.4 ger kontrollavgift 2000 kr.